CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorców – baza danych o odpadach

BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorców – baza danych o odpadach

BDO to baza danych o odpadach. Gromadzone są w niej dane o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestr dostępny jest na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Wpisu do niego powinni dokonać prawie wszyscy przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić, czy w jego przypadku obowiązkowa jest rejestracja w BDO ...

 

Wpis do rejestru

Podmiot może zostać wpisany do rejestru BDO przez urząd marszałkowski na podstawie złożonego wniosku.
Poza tym z urzędu rejestrowane były po uruchomieniu BDO podmioty wymienione w art. 51 i art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach.

Wpisu do rejestru dokonuje urząd marszałkowski właściwy ze względu na:
- miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu - w przypadku podmiotu wpisanego do tzw. rejestru działalności regulowanej,

- miejsce wykonywania działalności - w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o odpadach (m.in. podmioty posiadające pozwolenia lub zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami).

Podmioty zwolnione z rejestracji

Wpisowi do BDO nie podlegają:
Wpisowi do BDO nie podlegają:

  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
  • wytwórcy odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Działalność transportowa

W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru nie ma już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów. W takim przypadku numer rejestrowy BDO zastępuje w firmie decyzję na transport i ten numer należy umieszczać na dokumentachfirmy.

Rejestracja

W celu uzyskania wpisu do rejestru należy złożyć formularz rejestrowy, który znajduje się pod adresem w wersji edytowalnej: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania. Wniosek składa się on-line oraz w formie pisemnej. Dodatkowo konieczne jest dołączenie:

  • uwierzytelnionej kopii dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia (patrz ramka),
  • oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenia potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Podmiot wprowadzający sprzęt oraz autoryzowani przedstawiciele muszą dołączyć:

  • uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
  • uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela.

Natomiast wprowadzający baterie lub akumulatory dołączają informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w EMAS, a wprowadzający pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy - 300 zł. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach (patrz ramka), w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową - najwyższą. W kolejnych latach należy regulować opłatę roczną wynoszącą 100 zł lub 300 zł - jej wysokość uzależniona jest od wielkości podmiotu.

W sytuacji trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru. Marszałek województwa wykreśla taki podmiot z rejestru w drodze decyzji.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do BDO dla:

1)

wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,

2)

wprowadzających baterie lub akumulatory,

3)

wprowadzających pojazdy,

4)

producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,

5)

wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

6)

wprowadzających na terytorium kraju opony,

7)

wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)
autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594)
z dnia 2019-04-23